May.05 2024

Reclamació de la legítima en els supòsits de desheretament per absència de relació familiar

La reclamació de la legítima en els supòsits de desheretament per absència de relació familiar és, sense dubte una de les consultes més habituals en el nostre despatx.

Què és el desheretament per absència de relació familiar?

El desheretament per absència de relació familiar està prevista a l’article 451-17 apartament e) del Codi Civil Català:

“2. Son Causes de desheretament: (…) e) L’absència manifesta i continuada de relació familiar entre causant i el legitimari, si és per una causa exclusivament imputable al legitimari”

Aquesta clàusula de desheretament s’estipula al testament i és en la seva lectura quan el desheretat té coneixement de la mateixa.

Es pot reclamar la legitima si el testament conté aquesta clàusula de desheretament?

En determinats casos sí.

De conformitat amb la previsió legal i la jurisprudència aplicable, es podrà reclamar la legítima si l’absència de relació és culpa de les dues parts (és a dir, també es culpa del causant) o si fos culpa únicament del causant.

A més, s’han de tenir en comptes factors estratègics com que la càrrega de la prova de l’absència de relació familiar recau en el hereu i no en el reclamant desheretat i el fet de què els fills del reclamant desheretat poden també reclamar la legítima per via del dret de representació. Aquestes circumstàncies augmenten el percentatge d’èxit dels procediments de reclamació de la legitima.

Quin termini hi ha per reclamar?

El termini és de 10 anys.

Quins són els procediments per la reclamació?

En primer terme s’ha de tenir present que possiblement sigui necessari tramitar un procediment previ per obtenir copia de l’acceptació de l’herència ja que el reclamant desheretat no podrà obtenir copia pel fet d’estar desheretat (normalment només tindrà el testament). Posteriorment a la obtenció d’aquest document, s’iniciarà el tràmit de reclamació per via judicial per obtenir el import que correspongui per la legitima.

 

Si estàs afectat per una clàusula de desheretament contacta amb nosaltres per ajudar-te a fer la reclamació.