May.05 2024

Diferències entre l’IBI i l’IRPDNR

Moltes vegades es confon l’Imposat Béns immobles i l’Impost sobre la Renda de Persones Físiques No Residents i molts propietaris pensen que tots dos impostos són el mateix impost i que pagant un d’ells (normalment l’Imposat Béns immobles) és suficient per a estar al dia de la seva fiscalitat a Espanya.

En aquest article, explicarem de manera pràctica (i no jurídic) les diferències entre cada impost, però recordi que vostè ha d’assessorar-se sempre el seu cas específic, ja que, depenent cada cas, pot ser que a més vostè estigui obligat a declarar l’impost sobre el patrimoni o altres impostos.

Què és l’impost de béns immobles i què és l’Impost sobre la Renda de Persones Físiques No Residents?

L’Impost de béns immobles és un impost de caràcter local que s’abona al municipi on la propietat està situada, encara que, a vegades, la gestió i recaptació es delega a ens administratius superiors com podria ser el Consell Comarcal o la Diputació Provincial (cada municipi funciona diferent pel que caldrà informar-se de com funciona en cada cas).

L’Impost sobre la Renda de Persones Físiques No Residents és un impost de caràcter estatal que s’ha de declarar davant l’Agència Tributària Espanyola amb independència de la localitat que es tracti.

Canva

Com es gestiona i realitza el pagament? 

L’Impost de béns immobles el liquida l’ens administratiu competent (ja sigui l’ajuntament, el Consell Comarcal o la diputació) i a Vostè li pot arribar de dues formes: una mitjançant una carta al seu domicili (la qual utilitzarà per a realitzar el pagament en el banc) o bé, pot arribar-li també mitjançant càrrec bancari en una o diverses vegades a l’any en el seu compte bancari (això succeeix perquè Vostè ha optat per domiciliar el pagament).

En canvi, l’Impost de la Renda de Persones Físiques ha de ser declarat per Vostè o pel seu advocat o el seu assessor fiscal. A diferència de l’Impost de Béns immobles, si Vostè no pren acció a realitzar la declaració, el pagament o la carta per al pagament no li arribaran automàticament.

És important destacar això, ja que si Vostè no realitza la declaració de l’Impost de la Renda de les Persones Físiques no Residents pot ser sancionat per hisenda i obligat en posar al dia els últims anys de declaració.

El nostre despatx ofereix el servei de declaració i assessorament sobre l’Impost de la Renda de Persones Físiques.

Com puc saber si el que he pagat és l’Impost de Béns immobles o si és l’Impost sobre la renda de persones físiques no residents?

Si vostè ha realitzat la declaració del model 210 pel seu compte o amb ajuda professional, possiblement ha declarat l’Impost de la Renda de les Persones Físiques no residents.

En tot cas, com es tracta de declaracions anuals d’una certa complexitat i que, especialment, l’Impost de la Renda de les Persones Físiques No Residents canvia segons si vostè lloga o no la propietat, li recomanem realitzar una visita de valoració prèvia del seu cas.

Aquests impostos canvien segons si llogo la meva propietat?

L’IBI no canvia però l’Impost sobre la Renda de Persones Físiques sí que canvia depenent de si vostè lloga la propietat o l’embeni, ja que en cada supòsit és necessari realitzar una modalitat diferent del model 210.

Declarar un dels impostos eximeix de declarar l’altre?

Finalment, recordi que aquest article té per finalitat acostar-li informació pràctica per a entendre com funcionen aquests impostos, però no substitueix a l’assessorament legal o fiscal personalitzat i el nostre despatx no assumeix responsabilitats en aquest sentit. Si vostè ho desitja pot sol·licitar cita aquí per a rebre informació fiscal personalitzada: E-porcel.