May.05 2024

Quins són els supòsits per a sol·licitar la nul·litat del testament?

La nul·litat del testament, en termes generals, es produeix quan la Llei declara ineficaç el testament per no reunir els requisits i formalitats que exigeix la Llei per a la seva validesa. En general, es considera que és una invalidesa d’originin, perquè és un vici o defecte concorre en el moment del seu atorgament i pot ser total o parcial, segons si la ineficàcia afecta a tot el testament o només afecta parcialment a alguna disposició.

Dit això, és necessari diferenciar entre els supòsits d’anul·labilitat i nul·litat del testament. En aquesta entrada en el blog tractarem els supòsits de nul·litat del testament i seguidament en la part dues, tractarem els supòsits d’anul·labilitat del testament.

A) SUPÒSITS DE NUL·LITAT DEL TESTAMENT

En aquests casos, no hi ha aparença de validesa i en conseqüència es considera que no dona efectes.

Els casos més habituals són:

  • Nul·litat del testament per falta de capacitat per a testar: En aquest apartat trobaríem que serien nuls els testaments atorgats per un menor de catorze anys, o per un menor d’edat (si es tracta d’un testament hològraf), serien nuls també els testaments dels qui no es trobin els seus totals (no tinguin judici), i també serien nuls els testaments tancats de cecs i persones que no sàpiguen llegir.
  • Nul·litat del testament per tenir el testament una forma inadmesa: Dins d’aquest apartat trobaríem els testaments mancomunats, testaments per comissari i els testaments que no reuneixin els requisits de les formes establertes.
  • Nul·litat del testament per inobservança de les formalitats exigides pel legislador: Dins de l’apartat ho serien, la falta de competència del notari, falta d’identificació del testador i testimonis (quan la seva intervenció estigui exigida per llei), falta d’autorització del testament pel notari, falta de manifestació de la voluntat del testador al notari, unitat d’acte, entre altres.
  • Nul·litat del testament hològraf per absència de formalitats exigides pel legislador: En aquest cas, són requisits formals l’autografia total, la data amb expressió de l’any, mes i dia de l’atorgament, i les paraules ratllades, esmenades o entre línies han de tenir salva.

Per a conèixer els SUPÒSITS D’ANUL·LABILITAT DEL TESTAMENTcontinuï llegint aquí.

Recordi que és necessari estudiar cada cas particular. Per això, si necessita un advocat, pot sol·licitar cita amb el nostre equip aquí.