May.05 2024

Impost temporal de solidaritat de les grans fortunes (ITSGF)

A molts propietaris de béns immobles no residents a Espanya els està preocupat la instauració d’aquest nou impost que es configura com a temporal i per a les grans fortunes.

La veritat és que si bé, és de molt recent aprovació, en aquest article podem donar algunes pinzellades genèriques per a saber quina serà la seva configuració.

Canva

Què és l’impost temporal de solidaritat de les grans fortunes?

D’entrada, l’ITSGF és un impost de caràcter directe que ve a complementar, com dèiem, a l’Impost sobre el Patrimoni i que grava de manera complementària els patrimonis de les persones físiques que siguin superiors als 3.000.000 d’Euros.

No obstant això, a priori, per a molts contribuents sembla una còpia de l’Impost sobre el Patrimoni, no sols per la seva base o fonament jurídic sinó perquè es remet en moltes de les seves consideracions (subjectes passius, àmbit territorial, exempcions, bases imposables i liquidables, etc). a la pròpia llei de l’Impost sobre el Patrimoni. La diferència és que es podrà deduir la quota satisfeta en concepte d’Impost del Patrimoni.

Com tributaran els no residents?

Tributaran pels béns i drets que tinguin a Espanya, la qual cosa en la llei es defineix com a declaració per tributació real.

Cal dir, que existeix una notable diferència entre el resident i el no resident perquè el no resident no té l’exempció de 700.000 € que sí que tindran els residents, i que si és aplicable tant a residents com a no residents en l’Impost del Patrimoni, la qual cosa suposa una important diferència entre tots dos imposts vinculats.

Quins seran els gravàmens?

Els tipus de gravamen que es veuen són:

  • De 0 € a 3.000.000 €: 0%.
  • De 3.000.001 € a 5.347.998,03 €: 1,7%.
  • De 5.347.998,04 € a 10.695.996,06 €: 2,1%.
  • De 10.695.996,06 € cap endavant : 3,5%.

Donat el fet que aquest impost és recent esperem poder ampliar aquesta informació en un futur, si bé, és important tenir en compte l’existència d’aquest impost a l’hora d’adquirir la seva propietat a Espanya i preveure el que sigui necessari en relació amb això.

Finalment, recordi que aquest article té per finalitat acostar-li informació pràctica per a entendre com funcionen aquests impostos, però no substitueix l’assessorament legal o fiscal personalitzat i el nostre despatx no assumeix responsabilitats en aquest sentit. Si vostè ho desitja pot sol·licitar cita aquí per a rebre informació fiscal personalitzada: E-porcel.