May.05 2024

L’extinció de la pensió d’aliments per falta de relació entre pare i fill

La Sentència 104/2019 del Tribunal Suprem, va obrir la porta al fet que en els casos en els quals pare i fill/a no tinguin relació, la pensió d’aliments pugui ser extingida (sempre que es compleixin alguns requisits o circumstàncies). En aquest article donarem algunes pinzellades d’això perquè cada vegada són més els supòsits en els quals aquesta innovadora via s’utilitza.

Quins són els requisits per a sol·licitar l’extinció de la pensió d’aliments per falta de relació entre pare i fill?

La resolució que obre la porta a aquesta viabilitat jurisprudencial per a l’extinció es basa en l’Article 152.4 del Codi Civil: “4t Quan l’alimentista, sigui o no hereu forçós, hagués comès alguna falta de les quals donen lloc al desheretament”. Així per tant, la interpretació d’aquest apartat de l’article 152 del Codi Civil obre la porta a aquesta possibilitat sempre que es pugui acreditar l’existència una falta per part del fill o filla que ha de deixar de percebre la seva pensió.

Quins serien llavors els elements que ens permetrien entendre si s’ha comès o no aquesta falta que permeti extingir la pensió d’aliments dels fills?

  • En primer lloc és necessari que els fills siguin majors d’edat, ja que la pensió d’aliments dels fills majors d’edat es baixa al principi de solidaritat familiar i per tant se sustenta en una altra base jurídica.
  • Que el fill/a se negui a relacionar-se amb el progenitor obligat al pagament d’aliments.
  • La falta de relació ha de ser manifesta, principal, rellevant i intensa.
  • Que la causa sigui imputable als fills majors d’edat beneficiaris d’aquesta pensió.

Quin és el procediment que seguir en cas de voler extingir la pensió d’aliments dels fills?

Serà necessari acudir a la via judicial, mitjançant un procediment civil de família, normalment, el de modificació de mesures definitives, després de la separació, divorci o extinció de parella.

En aquest procediment serà necessari acreditar tots els punts anteriorment esmentats amb tota la prova que es pugui utilitzar, ja sigui documental, testimonis, perits o altres.

Si necessites ajuda i/o assessorament, pots contactar amb nosaltres aquí.