May.05 2024

Quins criteris o circumstàncies es valoren a la guàrdia i custòdia compartida?

Quan es produeix la crisi matrimonial o de parella, un dels punts clau que es tracten és la guarda i custòdia. Per això, en aquest article exposarem sota quins criteris o circumstàncies es decideix atribuir una guarda i custòdia compartida en el règim civil català.

Quin és el règim de guarda i custòdia prioritari a Catalunya?

L’Articulo 233-10.2 del Codi Civil Català estipula que “L’autoritat judicial, si no existeix acord o si aquest no s’ha aprovat, ha de determinar la manera d’exercir la guarda, atenint-se al caràcter conjunt de les responsabilitats parentals, d’acord amb l’article 233-8.1 del Codi Civil Català” per tant, el règim de guarda i custòdia compartit és a Catalunya el prioritari.

Podria el jutge acordar un règim diferent?

Sí, perquè segons el mateix article 233-10-2-fine del Codi Civil Català preveu que: “No obstant això, l’autoritat judicial pot disposar que la guarda s’exerceixi de manera individual si convé més a l’interès del fill.”

En quins supòsits es pot recordar un règim diferent?

L’article 233-11 del Codi Civil Català indica quins són els criteris per a valorar com atribuir la guarda i custòdia:

  1. a) La vinculació afectiva entre els fills i cadascun dels progenitors, i també les relacions amb les altres persones que conviuen a les llars respectives. 
  2. b) L’aptitud dels progenitors per a garantir el benestar dels fills i la possibilitat de procurar-los un entorn adequat, d’acord amb llur edat. 
  3. c) L’actitud de cadascun dels progenitors per a cooperar amb l’altre a fi d’assegurar la màxima estabilitat als fills, especialment per a garantir adequadament les relacions d’aquests amb tots dos progenitors. 
  4. d) El temps que cadascun dels progenitors havia dedicat a l’atenció dels fills abans de la ruptura i les tasques que efectivament exercia per procurar-los el benestar. 
  5. e) L’opinió expressada pels fills. 
  6. f) Els acords en previsió de la ruptura o adoptats fora de conveni abans d’iniciar-se el procediment. 
  7. g) La situació dels domicilis dels progenitors, i els horaris i les activitats dels fills i dels progenitors.

Conclusió

Per tant i en conclusió, el règim de guarda i custòdia compartit és el de general aplicació a Catalunya i només en alguns supòsits degudament justificats i sempre que sigui en benefici dels fills es podrà recordar un règim de guarda i custòdia diferent.

Cal afegir, una estipulació molt important en l’Article 233-11-2 del Codi Civil de Catalunya que indica que, com a norma general, en l’atribució de la guarda i custòdia no podran separar-se els germans tret que hi hagi una raó de pes que així ho justifiqui.

Així mateix, el mateix article preveu que no podrà atribuir-se la guarda al progenitor: “contra el qual s’hagi dictat una sentència ferma per actes de violència familiar o masclista dels quals els fills hagin estat o puguin ésser víctimes directes o indirectes. En interès dels fills, tampoc no es pot atribuir la guarda al progenitor mentre hi hagi indicis fonamentats que ha comès actes de violència familiar o masclista dels quals els fills hagin estat o puguin ésser víctimes directes o indirectes.”