May.05 2024

15 punts claus de la nova reforma legal per emprenedors

Està previst que la futura nova regulació sobre normativa per Emprenedors s’acabi de tramitar en les properes setmanes i té per finalitat la modificació d’alguns punts en matèria d’autoocupació per fomentar el treball autònom, aquesta llei porta sota la màniga una sèrie de reformes que pretenen fomentar i incentivar el treball autònom, o, dit d’una altra forma, fomentar la creació de nous emprenedors. Encara que fins a l’aprovació i posterior aplicació definitiva no podrem conèixer de forma definitiva el seu contingut íntegre, el projecte ja ens informa de quins seran les novetats, moltes de les quals es comencessin a aplicar de forma progressiva i gradual en un calendari que s’allarga fins al proper any. No obstant això, a títol informatiu ja podem conèixer de forma avançada els principals punts que contindrà: DESPACHO EMPRENDEDOR  
 • S’introdueix més flexibilitat en les altes i baixes del RETA, de manera que els autònoms paguessin només pels dies en què hagin pagat efectivament. Així mateix, els autònoms podran modificar fins al màxim de quatre vegades en un any la seva base de cotització (pujar-la o baixar-la en funció dels ingressos, costos o altres interessos que tinguin).
 • La coneguda “tarifa plana” d’autònoms per la qual es pagava 50€ mensuals, s’amplia fins a 12 mesos (a diferència de la regulació anterior de 2016 segons la qual la tarifa plana es fixava per un termini de 6 mesos). A més, una vegada completat el termini de tarifa plana, els homes menors de 30 anys i les dones menors de 35 anys, que no haguessin estat d’alta en el RETA anteriorment, seguiran tenint una reducció addicional del 30% de la quota de contingències comunes per 12 mesos més. Per tant: Tarifa plana durant 12 mesos + reducció addicional 12 mesos =    24 mesos de tarifa especial per a nous autònoms.
 • Els emprenedors podran beneficiar-se de la tarifa plana de nous autònoms després de dos anys després d’haver finalitzat la seva anterior activitat, a diferència de la regulació anterior que indicava que havien d’haver passat cinc anys.
 • Les dones que es reincorporin al treball després de la seva baixa per maternitat també podran beneficiar-se de la tarifa plana de 50€ mensuals durant 12 mesos. A més, durant la seva baixa per maternitat (i també de paternitat) la quota d’autònoms es podrà bonificar al 100% i també es podrà bonificar en el mateix percentatge la quota del treballador que li substitueixi.
 • Exempció del 100% de la quota d’autònoms durant un any per a la cura de menors o depenents. S’anuncia també la millora de les condicions dels emprenedors amb discapacitat.
 • Reducció dels recàrrecs per retard en els pagaments a la Seguretat Social a la meitat, sent actualment del 10% en lloc del 20% que s’aplicava anteriorment.
 • L’excés de cotització dels treballadors amb pluriactividad haurà de retornar-se d’ofici (sense que l’autònom hagi de tramitar-ho o demanar-ho).
 • Es permet compaginar la pensió de l’autònom amb el treball per compte propi.
 • Es facilita i es permet la contractació als fills discapacitats dels autònoms.
 • En matèria de riscos laborals i accidents de treball es produeixen dues novetats importants: el reconeixement de l’accident in-itinere (és a dir, d’anada o de tornada al lloc de treball) en els autònoms i així mateix es fomenta la formació en prevenció de riscos laborals en els mateixos prevenint la possibilitat que es bonifiqui aquesta formació.
 • De la mateixa manera que els treballadors per compte d’altri ja podien fer-ho, amb aquesta reforma es preveu que els treballadors per compte propi puguin accedir a una formació bonificada adaptada a les seves necessitats, per millorar la seva competitivitat i que la seva activitat empresarial es consolidi.
 • La quota dels autònoms societaris (vinculats a una societat) es vincularà a la pujada del S.M.I. (salari mínim interprofessional) de la manera que es determini als pressupostos generals de l’Estat.
 • Es fomentarà la creació i participació en les organitzacions d’autònoms i aquelles de major volum podran considerar-se de “utilitat pública”.
 • Es fomenta l’autoocupació fins i tot donis de casa ja que els autònoms podrán deduir-se un 20-30% de les despeses de subministraments, (per exemple, llum, telefonia, aigua, i l’electricitat).
 • L’autònom es podrà deduir les dietes, sempre que aquestes no superin un màxim de 26€ diaris i que es puguin comprovar telemàticament.
FOTO AGENDA 2017 Es preveu així mateix novetats quant als tràmits i documentació de cobraments de l’Ordre SÀPIGA, així com la normativa sobre Protecció de Dades Personals la reforma de les quals entrarà en vigor al maig de 2018. Si voleu estar al corrent de les noves informacions us podeu subscriure al nostre butlletí informatiu aquí:   [mc4wp_form id=”679″]