May.05 2024

El valor de referència

Una de les novetats fiscals a partir de gener de 2022 ha estat la introduïda per la Llei 11/2021 de 9 de Juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal i de transposició de la Directiva (EU) 2016/1164, la qual va incorporar el denominat “valor de referència” com a criteri per a determinar la base imposable en l’impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, en l’impost de Successions i Donacions, i en l’impost sobre el Patrimoni.

Què és el valor de referència?

El valor de referència és el determinat per la com a resultat de l’anàlisi dels preus de totes les compravendes d’immobles que es realitzen davant fedatari públic, en funció de les dades de cada immoble, obrants en el Cadastre Immobiliari. El valor de referència d’un immoble és una de les característiques econòmiques de la seva descripció cadastral.

Com afecta el valor de referència al valor cadastral? Com afecta el valor de referència a l’Impost sobre Béns immobles?

El valor de referència no afecta al valor cadastral vigent de cap manera. No té cap efecte en l’Impost sobre Béns immobles, i tampoc en la resta dels impostos que tenen el valor cadastral com a base imposable (com podria ser a l’Impost sobre la Renda de No Residents).

Quina funció té el valor de referència i a quins impostos afecta?

A més de la seva funció descriptiva, el valor de referència de cada immoble servirà com a base imposable dels Impostos sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITP i AJD) i sobre Successions i Donacions (ISD).

Quan una operació de transmissió d’un immoble estigui subjecta a un d’aquests impostos, el valor de referència d’aquest immoble serà la base imposable de l’impost corresponent. El valor de referència no pot superar el valor de mercat, per al que s’empren factors de minoració en la seva determinació, de manera que el seu ús com a base imposable no implica un augment de la tributació.

No obstant això, si el valor declarat, el preu o la contraprestació pagada són superiors al valor de referència de l’immoble, es prendrà com a base imposable la major d’aquestes magnituds. Així per tant, si el preu és inferior al valor de referència, es prendrà com a base de càlcul el valor de referència.

Així, el valor de referència de l’immoble serà la base mínima de tributació en aquests impostos.

A més, en el supòsit de subjecció al ITP i AJD en la modalitat d’actes jurídics de les primeres còpies d’escriptures públiques que tinguin per objecte immobles, quan la base imposable es determini en funció del valor d’aquests, aquest no podrà ser inferior al seu valor de referència.

Finalment, quan el valor de referència hagi estat base imposable en el tribut que greu l’adquisició d’un immoble, aquest es tindrà en compte per a aplicar la regla de determinació de la base imposable de l’Impost sobre el Patrimoni al qual en el seu cas, s’estigui subjecte. Per tant, el valor de referència només podrà afectar l’Impost sobre el Patrimoni en el que es refereixi a immobles adquirits a partir d’1 de gener de 2022, en cap cas al patrimoni preexistent.

Com puc saber quin és el valor de referència d’un habitatge?

Aquesta informació pot ser consultada de manera publica en aquest enllaç: de la SEU DEL CADASTRE.

En cas de dubte és recomanable que acudeixi a un professional en la matèria, ja sigui un advocat, un assessor fiscal o un Notari.