May.05 2024

El meu ex no paga la pensió del meu fill

En els últims temps moltes consultes a l’advocat comencen així. Ja sigui per la crisi o per una clara intenció d’incomplir, són moltes les persones que veuen com la seva ex parella o ex emmanillo deixa d’abonar la pensió d’aliments del fill o fills en comú.

Aquest incompliment implica que el pare/mare custodi hagi d’implicar amb el sustentació dels fills menors mes a mes per a després reclamar a l’altre progenitor l’import de la pensió impagada (més, per descomptat, els interessos corresponents).

Encara que a la pràctica són més les dones afectades per aquesta situació -ja que tradicionalment són elles els qui s’han atribuït la guarda i custòdia dels fills i per tant als qui se’ls han de percebre la manutenció – no obsta perquè ja alguns homes es comencin a veure afectats per la situació.

Què fer davant aquesta situació?

Davant aquesta situació tenim dues vies legals: la civil i la penal. La via civil consisteix a instar una execució forçosa davant el jutjat que va dictar la sentència de divorci, separació o extinció de parella de fet, demanant que es reclami judicialment el pagament al progenitor que està impagando la pensió. Si el progenitor no paga s’iniciaran les mesures d’execució oportunes, o més popularment conegudes com a embargaments de béns de (per exemple de nòmina, comptes bancaris, vehicles…).

La via penal implica presentar una denúncia amb el progenitor que no compleix la seva obligació alimentosa. L’Art. 227 del Codi Penal estipula aquesta actuació com un delicte d’abandó de família: “El que deixés de pagar durant dos mesos consecutius o quatre mesos no consecutius qualsevol tipus de prestació econòmica en favor del seu cònjuge o els seus fills, establerta en conveni judicialment aprovat o resolució judicial en els supòsits de separació legal, divorci, declaració de nul·litat del matrimoni, procés de filiació, o procés d’aliments a favor dels seus fills, serà castigat amb la pena de presó de tres mesos a un any o multa de sis a 24 mesos. 2. Amb la mateixa pena serà castigat el que deixés de pagar qualsevol altra prestació econòmica establerta de manera conjunta o única en els supòsits previstos en l’apartat anterior. 3. La reparació del mal procedent del delicte comportarà sempre el pagament de les quanties degudes.”

Per tant, perquè prosperi aquesta denúncia caldrà acreditar l’impagament durant dos mesos consecutius o durant quatre mesos no consecutius. Part de la jurisprudència que desenvolupa la matèria, a més, exigeix que existeixi dol (intenció incomplidora) i no que es produeixi l’impagament per una absoluta (que no parcial) impossibilitat de pagar.

El dubte estaria, per tant, en la via a triar.

Cal tenir en compte, entre més qüestions, que la denúncia sempre implica l’atribuir a algú la comissió d’un delicte i demanar la imposició d’una pena de presó. En el procés es demanarà també (a manera de responsabilitat civil) el pagament de la pensió, petició que prosperarà sempre que amb caràcter previ el progenitor incomplidor resulti condemnat pel delicte.

Si resultés absolt, no es condemnaria penalment al pagament de la pensió d’aliments però es podria recórrer a la via civil per a reclamar-los en virtut de la sentència de divorci, separació o extinció de parella de fet. Per això principalment caldrà tenir en compte quina és la finalitat que es persegueix i sobre la base d’això triar la millor via a seguir.

Quant temps triga el procés?

No podem donis d’aquí indicar un termini exacte, atès que dependrà de les circumstàncies de cada cas, així com del nivell de saturació que tingui el jutjat competent. La nostra recomanació és que si Vostè es troba en aquesta situació reclami com més aviat millor a fi de guanyar el més temps possible.

Necessitaré advocat?

Per al procés civil serà indispensable valer-se d’advocat i procurador. Per al procés penal tret que Vostè desitgi comparèixer com a acusació particular no és necessari advocat i procurador, però sí que resultarà molt recomanable. Tingui en compte que Vostè es veurà immers en un procediment del qual desconeix el seu funcionament pel que en arres de l’efectivitat és preferible que es valgui de professionals en la matèria.

I quant em costarà reclamar?

Els advocats es regeixen per uns Honoraris estipulats pel col·legi d’advocats corresponent i els procuradors es regeixen, així mateix, per uns aranzels. En tot cas, avui dia s’ofereixen fórmules o facilitats per a assumir aquestes despeses, per la qual cosa els recomanem que consultin amb el seu advocat.

Llegir més: http://www.yolandaporcel.com/news/mi-ex-no-paga-la-pension-de-mi-hijo/