May.05 2024

El Govern amplia la suspensió de desnonaments per a persones vulnerables fins al 28 de febrer de 2022

El govern espanyol va aprovar una sèrie de mesures legals mitjançant decret llei amb la finalitat d’ampliar la suspensió de desnonaments per a llars vulnerables a nivell econòmic i social en els casos ja previstos per la normativa actual.

El Reial decret llei 21/2021 de 26 d’octubre estableix la pròrroga fins al 28 de febrer de 2022 de les mesures de protecció social ja contemplades en els reials decrets que regulen els contractes d’habitatge i desnonaments.

A través de l’acció coordinada dels òrgans judicials i dels serveis socials competents, es pretén protegir les llars vulnerables que es trobin en risc de perdre el seu habitatge habitual.

Per a poder parar els procediments de llançament de l’habitatge, aquests no han de derivar-se de contractes d’arrendament, prestant especial atenció a aquelles llars on existeixin persones dependents, víctimes de violència masclista o persones amb menors d’edat al seu càrrec.

Reial decret

El Reial decret recull la possibilitat que un jutge pugui suspendre un desnonament sempre que els propietaris de l’habitatge siguin persones físiques o jurídiques titulars de més de deu habitatges. Així mateix, seran els serveis socials competents els qui identifiquin i analitzin la situació de vulnerabilitat econòmica de cada cas concret, i proposin les mesures a aplicar per a resoldre aquesta situació.

D’altra banda, el Reial decret també contempla l’ampliació dels terminis per a sol·licitar la moratòria o condonació parcial del lloguer quan l’arrendador sigui una gran forquilla o una empresa o entitat pública, per la qual cosa la mesura no afecta als petits propietaris.

També queden ampliats els contractes d’arrendament d’habitatge que puguin acollir-se a la pròrroga extraordinària de sis mesos quan no s’hagi acordat una cosa diferent amb el propietari de l’immoble.

Finalment, també s’amplia el termini durant el qual els arrendadors i titulars de l’habitatge afectats per la suspensió extraordinària prevista en l’RD-llei 11/2020 puguin sol·licitar la compensació recollida en el paquet de mesures urgents per a fer front a les situacions de vulnerabilitat social i econòmica en l’àmbit de l’habitatge i en matèria de transports del RD-llei 37/2020.