May.05 2024

Com obtenir el passaport d’un fill menor o de fills menors si els pares estan divorciats o separats?

Abans de l’entrada en vigor del Reial decret 411/2014, el procés d’obtenció del passaport dels fills menors era molt més senzill i no era necessari passar per un procés de notificació o informació entre progenitors.

Actualment, després de l’entrada en vigor del Reial decret 411/2014, és necessari que tots dos progenitors donin el seu consentiment perquè el fill o fills menors obtinguin el seu passaport, tot això amb la finalitat d’evitar la sostracció de menors.

Obtenció del passaport per via del procediment estàndard.

Quan la relació entre tots dos progenitors és fluida i estan d’acord a obtenir el passaport, l’obtenció serà molt més senzilla, perquè simplement hauran de personar-se tots dos en l’oficina de la Policia Nacional per a sol·licitar el passaport. En aquest acte, tots dos progenitors hauran de signar un document en el qual manifestaran expressament la seva conformitat amb l’expedició del passaport.

No obstant això, aquest procés no se sempre es pot obtenir per diferents motius els quals englobem en dues grans circumstàncies: un progenitor no manifesta el seu consentiment en l’expedició del passaport, o bé un dels progenitors està desaparegut.

Què fer si no és possible obtenir el consentiment de l’altre progenitor?

2.1. Quan l’altre progenitor està desaparegut.

Quan ens trobem amb un progenitor desaparegut, normalment, ens trobem també amb un progenitor que no atén les seves obligacions econòmiques ni afectives de cap mena envers el seu/s fill/s. En aquests casos, és necessari sol·licitar al jutjat que faci un procés de localització del progenitor per a notificar-li la intenció d’obtenir el passaport, i sol·licitant també que per al cas que no se li localitzi o que no respongui a la citació judicial, el jutjador haurà de dictar una resolució per a autoritzar l’expedició del passaport (sempre que el jutge o la jutgessa considerin que és el més adequat per al cas).

2.2. Quan l’altre progenitor no vol consentir en l’obtenció del passaport.

Quan un dels progenitors està en desacord amb l’obtenció del passaport, serà necessari que el progenitor que vol obtenir l’expedició d’aquest iniciï un procés judicial. Aquest procés judicial es tramita en un procés de Jurisdicció Voluntària. En aquest procés tots dos progenitors hauran de donar els seus motius per a sol·licitar o no l’expedició del passaport, i després d’això el jutge resoldrà sobre aquest tema.

Cal tenir en compte que, en tractar-se d’un procés judicial, aquest es pot demorar en el temps i per tant si et trobes en una situació així és aconsellable que iniciïs els tràmits com més aviat millor.

L’expedició del passaport pren especial rellevància durant les vacances d’estiu, per això, si l’altre progenitor no està d’acord en la seva expedició i necessitaràs l’empara judicial, és convenient que posis l’assumpte en mans del teu advocat/a com més aviat millor.