May.05 2024

Com gestionar una herència?

Una consulta bastant freqüent després de la defunció d’un familiar és com gestionar l’herència.

1. Quins són els primers passos a fer?

a) Sol·licitud del certificat de defunció

En primer lloc, és indispensable tenir el certificat de defunció del causant (entenem per causant al difunt o difunta l’herència del/ de la qual gestionarem). Aquest certificat es demana en el Registre Civil de la població on el causant hagi mort.

b) Sol·licitud del Certificat d’Actes d’Última Voluntat i Contractes d’Assegurances amb cobertura de defunció.

En segon lloc, una vegada disposem del certificat de defunció, haurem d’esperar que passin 15 dies per a sol·licitar el Certificat d’Actes d’Última voluntat i de Contractes d’Assegurances amb cobertura de defunció.

c) Localitzar els béns del / de la causant.

És convenient, així mateix, localitzar els béns que el o la causant deixen en herència perquè seran necessaris per a l’escriptura d’acceptació d’herència. 

Per a saber si existeixen finques a nom del causant, és convenient fer la cerca en el registre de la propietat. Si es desconeix les finques que puguin existir en el territori Espanyol és aconsellable sol·licitar una nota de localització. Ja sigui en el nostre portal e-PORCEL o en la pàgina web oficial de Registradors d’Espanya 

Quant als comptes bancaris, es pot sol·licitar el certificat de saldo a data de defunció del causant en les entitats bancàries corresponents. Per a això les entitats bancàries solen sol·licitar el Certificat de Defunció, Certificat d’Últimes voluntats, i el testament i la identificació de qui el sol·licita.

La resta dels béns com podrien ser vehicles o altres béns, solen sol·licitar-se a través de la Direcció General de Trànsit o del Registre de Béns Mobles.

2. Quin és el procediment a seguir?

Una vegada obtinguda l’anterior documentació i informació, podrem saber si el/la causant va fer testament, i en el cas que sí que en fes, quin és l’últim testament que va fer, ja que l’últim testament és el que es considera com a executable (sense perjudici de les impugnacions judicials que es poguessin efectuar si fos el cas).

Arribat aquest moment ens podem trobar amb dues situacions:

  • Que bé que la causant no hagin fet testament, i en aquest cas es tramitarà una successió abintestato.
  • Que bé que la causant hagin fet un testament.

Com es gestionarà cadascuna d’aquestes situacions?

Així, per tant, el que hi hagi un testament facilita molt la gestió de l’escriptura d’acceptació d’herència perquè no és necessari efectuar la declaració d’hereus.

Per a la declaració d’hereus és necessari recopilar una sèrie de documentació més extensa que tractarem en futures entrades del blog.

En conclusió, la gestió de l’herència pot ser més o menys senzilla depenent de si la quantitat de béns que conformin el cabdal hereditari i també de si el causant va deixar o no testament. Els tràmits s’hauran d’efectuar a Notaría però pot triar a un/a advocat/a de la seva confiança perquè l’ajudi a efectuar aquests tràmits.

*A e-PORCEL pot sol·licitar els certificats necessaris per a gestionar l’herència i també pot sol·licitar hora amb els nostres especialistes perquè l’ajudin amb la gestió de la seva herència aquí.

*Escolta el podcast relacionat aquí.