May.05 2024

Divorci, separació o extinció de parella estable: 5 punts clau a tractar

Si la teva relació de parella ha acabat i estàs planejant formalitzar el divorci, separació o extinció de la teva relació estable de parella, segurament tens dubtes sobre quins són els punts s’han de tractar en aquest tràmit.

En aquest article et facilitem aquesta informació perquè puguis començar a plantejar com enfocar aquest procés.

5 Punts clau a tractar en els processos de família:

  1. Potestat parental i guarda dels fills menors.

Amb la finalització de la relació de parella no s’alteren les responsabilitats parentals, per això, si tens fills menors d’edat, resulta indispensable estipular a qui correspondrà la potestat parental i la guarda dels fills menors d’edat (o incapacitats judicialment). Aquest punt serà recollit un pla de parantalidad que recollirà tot el necessari referent a això.

  1. Pensió d’aliments i despeses extraordinàries dels fills.

Estretament lligat a l’anterior punt està el tractament de la pensió d’aliments (la finalitat dels quals és sufragar de les despeses ordinàries) i de l’abonament de les despeses extraordinàries dels fills. Existeixen múltiples maneres de gestionar com establir aquests punts i el seu acord variarà depenent en gran mesura del règim de guarda que s’estableixi i dels ingressos i capacitat econòmica de cada progenitor.

  1. Prestació o pensió compensatòria i/o indemnització o compensació per raó de treball.

Hi ha una gran confusió entre totes dues figures que si bé tractarem amb major profunditat en futurs articles, podem resoldre d’una manera més general indicant que la prestació o pensió compensatòria té per finalitat ajudar al cònjuge al qual el divorci o separació el col·loca en una situació de desequilibri i/o perjudici respecte de l’altre.

D’altra banda, la indemnització o compensació per raó de treball és un dret a favor de qui, estant casat/a en règim de separació de béns propi de Catalunya, ha treballat per la casa substancialment més que l’altre cònjuge i en el moment del divorci o separació sofreix un desequilibri econòmic respecte del seu cònjuge per raó d’aquesta dedicació.

  1. Atribució o distribució de l’ús de l’habitatge familiar.

Els conjugues poden acordar o sol·licitar judicialment que se’ls atribueixi l’ús del domicili familiar després de la ruptura. L’ús implica el fer ús de l’habitatge en determinades condicions i/o per un termini, però és independent del dret de propietat. Aquesta atribució de l’ús de l’habitatge familiar s’acorda sobre la base de diverses circumstàncies connexes, com l’atribució de la guarda i custòdia dels fills, així com la capacitat econòmica o major necessitat d’un dels cònjuges.

  1. Altres mesures de caràcter patrimonial.

Altres mesures a acordar en aquests casos són les relatives a qualsevol altre actiu (és a dir, altres béns de la parella com ara a segones propietats, comptes bancaris, accions, vehicles etc.) com de qualsevol passiu (hipoteca, deutes, etc).

Així doncs, si estàs enfrontant un procés de divorci, separació o extinció de parella estable, és recomanable que tots aquests punts es recullin i tractin per a deixar la situació el més regulada possible.